തൃശ്ശിവപേരൂര്‍ ഹരന്‍റെ നടയില്‍

ജവഹര്‍ ഭവനത്തില്‍

മറ്റൊരു സൂര്യനുദിച്ചത് നമ്മുടെ

ദിനേശനാണല്ലോ

മാലകള്‍ ചേലകള്‍ ചൂടി നെറുകയില്‍

സിന്ദൂരം ചാര്‍ത്തി

നീലനഭസ്സില്‍ നിറഞ്ഞ താരം

അശ്വതിയാണല്ലോ

ഗുരുവായൂരിലൊരുണ്ണിക്കണ്ണന്‍

കോലക്കുഴലൂതി

സുരലോകത്തിലെ ദേവഗണങ്ങള്‍

പുഷ്പങ്ങള്‍ തൂകി

മാംഗല്യത്തിന്‍ സുമുഹൂര്‍തത്തില്‍

ക്ഷിതി തന്‍ മടിത്തട്ടില്‍

ജീവചരാചര സര്‍വവുമേറ്റം

ആനന്ദം പുല്‍കി

Advertisements